คสช. แถลงรายละเอียด “รัฐธรรมนูญ ชั่วคราว 2557″ คาดใช้ 1 ปี

557000008588301

คสช.แถลงรายละเอียดรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) 2557 พร้อมชี้แจงโครงสร้างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดให้มีการแถลงข่าวความเป็นมาของการจัดทำและรายละเอียดของรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) 2557 ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบไปด้วย พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม, ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, พล.ต.วีระ โรจนะวาศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารบก

ในช่วงต้น ศ.พิเศษ พรเพชร ได้ชี้แจงถึงความเป็นมาและชี้แจงถึงแผนผัง “โครงสร้างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ” โดยคร่าว ก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้นายวิษณุ โดยนายวิษณุระบุว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 19 ของราชอาณาจักรไทย ถ้านับทั้งรัฐธรรมนูญฉบับถาวร และชั่วคราว หากให้ประเมินแล้วรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้ก็น่าจะมีอายุประมาณหนึ่งปี ถึงหนึ่งปีเศษ ก่อนที่จะมีการจัดให้มีการเลือกตั้ง โดยมีความเชื่อว่าระยะเวลา 1 ปีนับจากนี้ตั้งแต่นี้ไปจะสามารถจัดการปัญหาที่ค้างคาอยู่ และชนวนความขัดแย้งเป็นผลสำเร็จ อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่ง

ศ.พิเศษ พรเพชร ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้บัญญัติพระราชอำนาจไว้อย่างชัดเจน นอกจากการคงหมวด 2 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แล้ว ยังทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกำหนด และพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ ทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศ และแต่งตั้งข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และพระราชอำนาจในการอื่นๆ ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ในส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น จะมีสมาชิกไม่เกิน 220 คน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คัดเลือกจากบุคคลภาคส่วนต่างๆ แล้วนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงแต่งตั้ง ลักษณะต้องห้ามที่สำคัญก็คือ สัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี และต้องไม่ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองภายในเวลา 3 ปีก่อนวันที่จะได้รับการแต่งตั้ง ห้ามดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาปฏิรูปในเวลาเดียวกัน โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติไม่น้อยกว่า 25 คนสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติได้

สำหรับคณะรัฐมนตรีนั้น จะประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอื่นๆ อีกไม่เกิน 35 คนพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมติของสภานิติบัญญัติ โดยคระรักษาความสงบแห่งชาติ สามารถเสนอให้ สภานิติบัญญัติลงมติให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งได้ นายกรัฐมนตรีต้องไม่เคยดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองภายในเวลา 3 ปีก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ที่สามารถแจ้งให้ครม.ทราบ เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เห็นสมควร มีอำนาจหน้าที่เป็นสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งนายกรัฐมนตรี ในช่วงที่ยังไม่มีการแต่งตั้ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีอำนาจสั่งการ ระงับยับยั้ง หรือกระทำการใดๆ ได้ และให้ถือว่าการนั้นชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ แต่ให้รายงานให้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว

นายวิษณุกล่าวต่อว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือเป็นต้นธารของสิ่งสำคัญต่างๆ 5 สิ่งที่จะแยกออกไป ประกอบไปด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ, คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และคณะรัฐมนตรี-นายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ กล่าวว่า ตอนนี้ถือว่าขั้นที่ 2 ของโรดแมปที่ คสช.ประกาศไว้ คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ทั้งนี้ รธน.ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 19 ของไทย หากนับทั้งฉบับถาวรและชั่วคราว โดย ไม่นับฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม คาดว่า ฉบับชั่วคราวนี้จะมีอายุ 1 ปี เพื่อ รอรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ซึ่งจะเป็นฉบับที่ 20 ซึ่งจากนั้นจะเข้าสู่ระยะที่ 3 ของโรดแมป คือการจัดการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ เชื่อว่าระยะเวลา 1 ปีนับจากนี้จะจัดการกับปัญหาที่ค้างคาอยู่ได้เป็น ผลสำเร็จในระดับหนึ่ง สำหรับ รธน.ฉบับชั่วคราวนี้ จะนำไปสู่องค์กรสำคัญอีก 5 องค์กร คือ

1.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีสมาชิก 220 คน ซึ่งไม่มีการสมัคร แต่จะมาจากการตัดสินใจของ หน.คสช. ซึ่งได้มีการจัดฐานข้อมูล อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี มีสัญชาติไทย ไม่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในพรรคการเมือง มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดกฎหมายและพิจารณาสนธิ สัญญาที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศ มีอำนาจให้ความห็นชอบแต่งตั้งและถอด ถอนนายกรัฐมนตรี ควบคุมการบริหารของนรัฐบาลโดยจำกัดเพียงตั้ง กระทู้ถามแต่ไม่รวมถึงการอภิปรายเพื่อซักฟอก รวมถึงให้ความเห็นชอบ การดำรงตำแหน่งของบุคคลบางตำแหน่ง

2.คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอีกไม่เกิน 35 คน รวมไม่เกิน 36 คน นายกรัฐมนตรีจะมาจากที่ใดก็ได้ เนื่องจาก เห็นว่าเป็นระยะเวลาเพียง 1 ปี จึงควรเปิดทางให้บุคคลทุกส่วนสามารถ เข้ามาทำหน้าที่ได้ ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับ รธน.ชั่วคราวอื่นๆ อย่างไรก็ตาม มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ ครม. มีอำนาจในการปฏิรูปเรื่องต่างๆ นอก เหนือจากการบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนี้ ครม. ยังมีหกน้าที่สร้าง ความปรองดองสมานฉันท์เป็นพันธกิจที่ต้องปฏิบัติ

3.สภาปฏิรูปแห่งชาติ มีสมาชิกไม่เกิน 250 คน มาจากการสรรหา มาจาก จังหวัดต่างๆ 77 จังหวัด รวม 77 คน แต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมการ สรรหา 1 ชุด ทำหน้าที่สรรหาและเสนอชื่อเข้ามาเป็นผู้แทนในสภาปฏิรูป แห่งชาติ โดยเสนอชื่อให้ คสช. 5 คน และคสช. เลือกมา 1 คน ส่วนอีก 173 คนจะมาจากข้อกำหนด 11 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง กฎหมาย การ ปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พลังงาน สื่อสารมวลชน และอื่นๆ มีคณะกรรมการสรรหาด้านละ 1 ชุด ใช้ วิธีเสนอชื่อโดยไม่มีการเปิดรับสมัคร ต้องมีองค์กรหรือนิติบุคคลหรือ สถบันการศึกษาเสนอชื่อเข้ามาได้องค์กรละ 2 คน โดยเจาะจงว่าจะเข้ามา ปฎิรูปด้านใด รวมแล้วได้รายชื่อ 550 คนส่งให้ คสช. เลือกเหลือ 173 คน เพื่อนำไปรวมกับตัวแทนจังหวัดได้ 250 คน หน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติทำหน้าที่เสนอความเห้นในการปฏิรูปส่วน ต่างๆ หากต้องใช้กฎหมายก็จะมีการเสนอกฎหมายต่อ สนช. นอกจากนี้ ยังมีอำนาจให้ความเห็นชอบร่าง รธน. ด้วย

4.คณะกรรมาธิการยกร่าง รธน. 36 คน มีระยะเวลาทำงานในการร่าง รธน. 120 วัน กรรมาธิการต้องไม่เคยดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง รวมถึงไม่เคยอยู่ในองค์กรอิสระ และ 36 คนนี้จะไปดำรง ตำแหน่งทางการเมืองใดใดไม่ได้ในระยะเวลา 2 ปี หลังยกร่าง รธน. และ ต้องร่างภายใต้กรอบสำคัญ อาทิ กรอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และกรอบของ รธน.ชั่วคราว เป็นต้น

5.คสช. มีอำนาจเสนอแนะให้ ครม. พิจารณาปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่ง ครม.พิจารณาอาจไม่ปฏิบัติก็ได้ รวมถึงการจัดประชุมร่วมระหว่าง คสช. กับ ครม. แต่ไม่มีอำนาจปลดนายกฯ หรือ รัฐมนตรี หรือมีอำนาจบังคับบัญชา ครม. หรือข้าราชการ เพียงแต่ ให้ คสช. มีอยู่เพื่อแบ่งเบาภาระ ครม. ในด้านความมั่นคงสงบเรียบร้อยในช่วง 1 ปีนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ คสช.มีอำนาจในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ จึงมีการกำหนด ม.46 ให้อำนาจพิเศษเฉพาะกรณีจำเป็นเท่านั้น และใช้เพื่อสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
นายวิษณุ กล่าวในตอนท้ายว่า หากมีคำถามว่า ลำธาร 5 สายจะอยู่ไปนานจนถึงเมื่อใด ตัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะอยู่ไปจนมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สนช.จะอยู่จนถึง ส.ส.สมัยหน้า มีส.ส.สมัยหน้าเมื่อใด สนช.ก็หมดไป คณะรัฐมนตรี ก็อยู่จนมีครม.ชุดใหม่มารับไม้ สภาปฏิรูปจะหมดไปเมื่อใด เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ร่างเสร็จและเขียนเกี่ยวกับสภาปฏิรูปอย่างไร สภาปฏิรปก็เป็นอย่างนั้น คณะกรรมาธิการยกร่าง รธน.จะอยู่ไปจนถึงเมื่อใด ก็จนเมื่อยกร่างเสร็จ ส่วนคสช.จะอยู่ไปจนถึงเมื่อใด โดยหลักเมื่อมีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คสช.ก็จะหมดไปเมื่อนั้น ทั้งหมดนี้ก็จะหมดไปภายในระยะเวลา 1 ปี บวกลบ

ที่มา http://www.talkystory.com/?p=97389

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s