รวมประกาศ และคำสั่ง คสช

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

– กอ.รส.ประกาศฉบับที่ 8 เรื่องขอเรียนเชิญคณะบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุม
– กอ.รส.ประกาศฉบับที่ 9 เรื่องให้ระงับใช้กฏหมายทั้งปวงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญาฯ
– คสช.ประกาศฉบับที่ 2/2557 เรื่องการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร
– คสช.ประกาศฉบับที่ 3/2557 เรื่องห้ามออกนอกเคหสถาน
– คสช.ประกาศฉบับที่ 4/2557 เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์และวิทยุชุมชน
– คสช.ประกาศฉบับที่ 5/2557 เรื่องการสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
– คสช.ประกาศฉบับที่ 6/2557 เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
– คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 1/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัว
– คสช.ประกาศฉบับที่ 7/2557 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
– คสช.ประกาศฉบับที่ 8/2557 เรื่องข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถาน
– คสช.ประกาศฉบับที่ 9/2557 เรื่องให้สถานศึกษาหยุดทำการ
– คสช.ประกาศฉบับที่ 10/2557 เรื่องให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
– คสช.ประกาศฉบับที่ 11/2557 เรื่องการสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
– คสช.ประกาศฉบับที่ 12/2557 เรื่องขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์
– คสช.ประกาศฉบับที่ 13/2557 เรื่องขอให้บุคคลสำคัญมารายงานตัว
– คสช.ประกาศฉบับที่ 14/2557 เรื่องห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของคสช.
– คสช.ประกาศฉบับที่ 15/2557 เรื่องขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของช่องทีวีเคเบิล
– คสช.ประกาศฉบับที่ 16/2557 เรื่องให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว
– คสช.ประกาศฉบับที่ 17/2557 เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ต
– คสช.ประกาศฉบับที่ 18/2557 เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
– คสช.ประกาศฉบับที่ 19/2557 เรื่องให้บุคคลสำคัญมารายงานตัวเพิ่มเติม
– คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 2/2557 เรื่องเรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม แก้ไขวันเวลาและสถานที่รายงานตัว
– คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 3/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม กว่า114คน ทั้งแกนนำแดง-กปปส.-ตท.10
– คสช.ประกาศฉบับที่ 20/2557 เรื่องเชิญคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
– คสช.ประกาศฉบับที่ 21/2557 เรื่องห้ามบุคคลเดินทางออกราชอาณาจักร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2557

– คสช.ประกาศฉบับที่ 27/2557 เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
– คสช.ประกาศฉบับที่ 28/2557 เรื่องการถวายรายงานสถานการณ์บ้านเมือง
– คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 7/2557 เรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทน
– คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 8/2557 เรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
– คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 9/2557 เรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทน
– คสช.ประกาศฉบับที่ 30/2557 เรื่องให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s