มารู้จักคณะกรรมการ ก.ค.ศ. กันดีกว่า

รายชื่อคณะกรรมการ ก.ค.ศ.

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ประธานกรรมการ)

2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กรรมการโดยตำแหน่ง รองประธานกรรมการ)

3. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรรมการโดยตำแหน่ง)

4. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (กรรมการโดยตำแหน่ง)

5. เลขาธิการ ก.พ. (กรรมการโดยตำแหน่ง)

6. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรรมการโดยตำแหน่ง)

7. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรรมการโดยตำแหน่ง)

8. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กรรมการโดยตำแหน่ง)

9. เลขาธิการ ก.ค.ศ. นางรัตนา ศรีเหรัญ (กรรมการโดยตำแหน่ง และเลขานุการ)

10. เลขาธิการคุรุสภา (กรรมการโดยตำแหน่ง)

11. นายอำรุง จันทวานิช (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

12. นายอัชพร จารุจินดา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

13. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

14. ศาสตราจารย์ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

15. นายนิราศ สร่างนิทร (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

16. รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

17. นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

18. – (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

19. นายวีระ กาญจนะรังสิตา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

20. นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

21. นายสมเกียรติ บุญรอด  (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)

22. นายสำเริง กุจิรพันธ์  (ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

23. นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์  (ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)

24. – (ผู้แทนข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

25. นายสนอง ชาระมาตย์ (ผู้แทนข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

26. นายสงกรานต์ จันทร์น้อย (ผู้แทนข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)

27. นายสุบัน ประทุมทอง (ผู้แทนข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

28. นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง (ผู้แทนข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

29. นายประดิษฐ์ บุดดีจีน (ผู้แทนข้าราชการครูในสังกัด สป.ศธ., สกอ., กก., วธ.)

30. นายอังกูล สมคะเนย์ (ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

31. นายสุทธิพร ไชยพิเดช (ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)

32. นายสุบรรณ ไชยศิริโชติ (ผู้ช่วยเลขานุการ)

33. ผู้อำนวยการภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล (ผู้ช่วยเลขานุการ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s