ทำเนียบบุคลากร

taweechokchaisomjan

นายทวี  กุลแก้ว           นายโชคชัย สกุลณมรรคา  นางสมจันทร์  ชิยางคะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน            รองผู้อำนวยการฯ                 รองผู้อำนวยการฯ

ponchaipanneejumnong

นายพรชัย  หงษาคำ          นางพรรณี  สร้างแก้ว         นายจำนงค์  ไชยมณี

chokdeeuthaiwanrodsukon

นายโชคดี  มุลาลี         นางอุทัยวรรณ  สกุลณมรรคา    นางรสสุคนธ์  มุลาลี

suwankongmeemayuree

นางสุวรรณ  หังษาบุตร         นางกองมี  บุตรแก้ว             นางมยุรี  มูลอาจ

wanchaisomneaksaksid

นายวันชัย  ศรีไตรรัตน์         นายสมนึก  วรวิเศษ      นายศักดิ์สิทธิ์  พรหมสาขาฯ

dongpeekitika2bunchen

นางดวงปี  มุสิกบุญเลิศ         นางกฤติกา  ไชยมณี         นางบุญชื่น  บึงจันทร์

tongwansiriwankanjana

นางทองวัน  สง่าศรี      นางศิริวรรณ  ธิติกาญจน์พจนา   นางภัสนันท์ เอกบุตร

wanlop2mongconjamjit

นายวัลลภ  เสาะก่าน         นายมงคล  ทบพักตร์        นางเจียมจิตร  เสาะก่าน

supaneeaekapobratee

นางสุภาณี  สุคม            นายเอกภพ  จันทร์กลิ่น          นางราตรี  บงแก้ว

sanyapanadchanoknucharin

นายสัญญา  วิชากุล           น.ส.ภคินี  เชียงบาล       น.ส.นุจรินทร์  จันทร์กลิ่น

chompoonuchpibonpramean

น.ส.ประกายแก้ว  แก้วชิน         นายพิบูลย์  ภูริศรี            นายประเมิน  ภูริศรี

น.ส.วรีรัตน์   สารีมาตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s