ลงทะเบียนอบรม DLIT รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558

ลงทะเบียนอบรม DLIT รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ได้ที่ gg.gg/ud1survey2 หรือ คลิกที่นี่

ตอบแบบสอบถามหลังการอบรม DLIT รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม ได้ที่ gg.gg/ud1from2 หรือ คลิกที่นี่

Advertisements

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม DLIT รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558

-ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม DLIT รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 ที่ gg.gg/ud1from หรือ คลิกที่นี่

-ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมที่ gg.gg/ud1survey หรือ คลิกที่นี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทา่งการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะที่ 2 วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

ภาพบรรยายกาศอบรม